Kitaplar

Haberler Kitaplar

Pervîn-i İtisâmî Divanı

İran’ın ünlü şairlerinden Pervîn-i İtisâmî’nin Divanı, Prof. Dr. Nimet YILDIRIM tarafından, Farsça’dan Türkçe’ye çevrilerek kitapseverlere sunuldu. Güzelliğin...

Haberler Kitaplar

Kuşlar Hikayesi

Daha kütüphanemin olmadığı zamanlar lise ikinci sınıfta ilk tasavvuf kitabım sevgili babamın almış olduğu Gazzalî’nin Kimyâ-yı Saâdet’iydi. Ne Gazzalî’yi...

Kitaplar

İran Edebiyatı

İran tarihi, uygarlığı, dilleri ve edebiyatını konu edinen çalışmalar, genellikle ‘İslamiyet öncesi’ ve ‘İslamiyet sonrası’ olmak üzere...

Kitaplar

Farsça Dilbilgisi

İslâm sonrası dönemde Farsça, Farsların yanısıra Türk hakanları, saray ve edebiyat çevrelerinin de yoğun çabalarıyla Arapça’dan alınan kelimelerle daha...

Kitaplar

Şahnâme 1-2

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olamadığımız İranlı şair Firdevsî iyi bir dil eğitimi almış, edebi anlamda yetkinliğe ulaştığı Farsçanın yanı sıra...

Kitaplar

Firdevsi ve Şiiri

Kitapta; Firdevsi’nin hayatı, eserleri ve şiiri ile İran destanları hakkında geniş bilgi verildikten sonra “Kave’nin Ayaklanması”, “İrec Destanı”...

Kitaplar

İran Kültürü

İran peygamberi Zerdüşt ve öğretisi ve Onun kutsal kitabı Avesta; Fars mitolojisi, kutsalları, imgeleri ve törenleri; eski İran’da dinler ve dinsel...

Kitaplar

İran Mitolojisi

Kökeni, kaynakları, ana temaları, diğer dünya mitolojileriyle ilişkileri ve daha birçok özellikleriyle İran mitolojisini konu alan bu kitap, alanında...

Kitaplar

Ardâvîrâfnâme

Ardâvîrâfnâme, Sasanîler döneminde yaşamış ünlü Zerdüşt din adamı Ardâvîrâf’ın öteler dünyasına seyahatini yani cennet, araf ve cehennem seferini konu...

Kitaplar

Goştaspname

Samanîler döneminin ve Fars edebiyatının önde gelen şairlerinden biri, Firdevsi’den önce Şâhnâme yazan ikinci şair olan Tusî’nin İran edebiyatına en büyük...

Kitaplar

Kelîle ve Dimne

Kelîle ve Dimne (özgün adıyla Pançatantra) öncelikle bir hikmet, edep ve ahlak kitabıdır. Eser, dünyanın birçok dillerine çevrilmiş; Mevlanâ Celaleddîn-i...

Kitaplar

Fars Mitolojisi Sözlüğü

Fars coğrafyasına ve kültürüne damgasını vuran en önemli olgular, İslamiyete değin yüzyıllar boyunca bölgeyi etkilemiş olan Zerdüşt, Zerdüştlüğün kutsal kitabı...

Kitaplar

Farsça Sözdizimi

Farsça, İslâm sonrası dönemde, Arapça’dan alınan kelimelerle daha zengin, oldukça gelişmiş bir edebiyat dili düzeyine yükseldi; bu dilde zengin ve özgün bir...