Notice: Undefined variable: bodyfont1 in /home/nimetyildirim/public_html/templates/vt_news/vtemtools/default.php on line 283 Notice: Undefined variable: logofont1 in /home/nimetyildirim/public_html/templates/vt_news/vtemtools/default.php on line 286 Notice: Undefined variable: sloganfont1 in /home/nimetyildirim/public_html/templates/vt_news/vtemtools/default.php on line 289 Notice: Undefined variable: menufont1 in /home/nimetyildirim/public_html/templates/vt_news/vtemtools/default.php on line 292 Notice: Undefined variable: moduletitlefont1 in /home/nimetyildirim/public_html/templates/vt_news/vtemtools/default.php on line 295 Notice: Undefined variable: pageheadingfont1 in /home/nimetyildirim/public_html/templates/vt_news/vtemtools/default.php on line 298 Fars Mitolojisi Sözlüğü
Notice: Undefined variable: front_join in /home/nimetyildirim/public_html/modules/mod_vtem_skitter/helper.php on line 218 Notice: Undefined variable: front_where in /home/nimetyildirim/public_html/modules/mod_vtem_skitter/helper.php on line 226
 • FARS EDEBİYATINDA KAYNAKBİLİM

  Fars edebiyatı; tarihsel geçmişi, etki alanı ve çeşitli açılardan değişik boyutlarıyla dünya edebiyatları, özellikle de doğu edebiyatları içerisinde önemli bir konuma, Türk edebiyatıyla klasik dönemlerden be...
 • İRAN MİTOLOJİSİ

  Kökeni, kaynakları, ana temaları, diğer dünya mitolojileriyle ilişkileri ve daha birçok özellikleriyle İran mitolojisini konu alan bu kitap, alanında ülkemizdeki ilk çalışma niteliğindedir. Eserde, değişik bakış ...
 • İRAN EDEBİYATI

    Dünya üzerindeki en önemli şiir ve edebiyat dili olan Farsça ile oluşturulmuş, eski dünyanın geniş coğrafyalarına egemen Pers İmparatorluğu topraklarında gelişmiş Fars edebiyatının İslâm öncesi ...
 • FARSÇA CÜMLE BİLGİSİ

  Her bölümde cümle türleriyle ilgili tanımlamalar ve açıklamaların ardından klasik ve modern Farsça metinlerin taranması yoluyla seçilen örnek cümlelere sıralanmış, yine her konunun sonunda “Örnekler” ...
 • CENNET VE CEHENNEM GÜNLÜĞÜ, ARDÂVÎRÂFNÂME

  İSTANBUL’da, geçtiğimiz günlerde “Ardâvîrâfnâme” adında son derece ilginç ve gayet önemli bir eser yayınlandı ama bu önemine rağmen eser hakkında ne tek bir satır yazı ya...
 • FARSÇA DİLBİLGİSİ 5. BASKI

  Daha önceki dört baskısı üniversitelerimizin değişik bölümlerinde ilgililerince beğeniyle karşılandı. Takdirler ve tebrikler daha güzele erişme yolunda güçlü teşvikler oldu. Farsça Dilbilgisi, bu yüzden genişletilerek ...
 • ŞAHNAME

  İran ulusal şairi Firdevsî'nin ve Fars Edebiyatının başyapıtı, dünya edebiyatının en güçlü ürünlerinden biri kabul edilen ve pek çok dile çevrilen Şahnâme insanlığa sunulmuş edebi ...
 • FARS MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ

  FARS MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ: İran’ın kahramanlık anlatılarını, tanrılarını, fizikötesi yaratıkları, engin Fars coğrafyasının ve kültürünün kökenlerini bir arada sunan Fars Mitolojisi Sözlüğü gerçek bir başvuru kaynağı ...
 • FARS EDEBİYATINDA KAYNAKLAR

    Bu eser, kökeni çok eskiler dayanan Fars edebiyatının temel kaynaklarını, zengin edebî ve kültürel mirasını belli ölçülerde tanıtmak amacıyla araştırma yapan çevrelerin kaynak bibliyografyası ihtiyacını ...
 • FARSÇA'DA FİİLLER KİPLER VE ZAMANLAR

  Eserin son Klasik dilde kullanılmakta olan fiil yapılarının önemli farklılıkları ve Farsça basit fiillerin bir listesi ve...

Fars Mitolojisi Sözlüğü

Fars coğrafyasına ve kültürüne damgasını vuran en önemli olgular, İslamiyete değin yüzyıllar boyunca bölgeyi etkilemiş olan Zerdüşt, Zerdüştlüğün kutsal kitabı Avesta ve ateş kültüdür. Fars mitolojisinin kökleri, Karadeniz’den Hindistan’a dek yayılan o geniş topraklarda yaşayıp birbirleriyle ilişki kurmuş bütün halkların inanç ve ibadetlerini yansıtır. İran geleneklerini, dinsel ve tarihsel rivayetlerini yüzyıllar boyunca koruyarak daha sonraki çağlara aktaran, İran mitolojisinde yer alan birçok efsaneyi yok olmaktan kurtaran Dînkerd, Bundehişn, Hudâynâme ve Firdevsî’nin Şahnâme’si gibi eserler Fars mitolojisi açısından son derece önemli kaynaklardır. Tüm bu bilgilerin ışığında İran’ın kah­ra­man­lık an­la­tı­la­rını, tan­rı­la­rını, fi­ziköte­si ya­ra­tık­ları, engin Fars coğrafyasının ve kültürünün kökenlerini bir arada sunan Fars Mitolojisi Sözlüğü gerçek bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Tanrı Ahura Mazda’nın dünyayı yaratışından kıyamet söylencelerine, Çînvâd köprüsünden İrem bağlarına, ilk insan ve ilk hükümdar sayılan Keyûmers’ten kutsal ölümsüzler imşâspendlere, Zâl oğlu Rüstem’den simurga, Ferîdûn’dan âb-ı Hayat’a uzanan ve Firdevsî’nin ünlü Şahnâme’sinde yer alan birçok ismi de barındıran Fars Mitolojisi Sözlüğü, ülkemizde bu alanda yapılan ilk çalışmadır.